Zaznacz stronę

Woda jest bezcenna w każdym aspekcie naszego życia. Bez wody nie ma produkcji żywności, w tym i hodowli zwierząt. Branża drobiarska również korzysta z jej zasobów, dbając o to, by odbywało się to w sposób zrównoważony i co ważne nie odprowadza w sposób bezpośredni żadnych ścieków do wód, czy gleby.

Woda jeden z filarów hodowli

Hodowla drobiu wymaga wody o specyficznych właściwościach, które zapewnią optymalny status zdrowotny stada. Jej badanie na fermach drobiu odbywa się regularnie w celu zapewnienia ptakom odpowiedniej jakości i ilości spożywanej wody. Woda wraz
z odpowiednim zarządzaniem temperaturą, dobrą jakością powietrza, odpowiednią jakością podawanej paszy i ochroną przed patogenami stanowi pięć najważniejszych filarów determinujących wpływ na wyniki hodowlane.

Gospodarowanie zasobami wody

W związku z bardzo dużym znaczeniem wody należy podkreślić, że minimalizowanie zużycia wody przez przemysł drobiarski opiera się nie tylko na rozsądnym gospodarowaniu jej zasobami podczas zabiegów technicznych – zamgławianie, regulowanie temperatury poprzez zewnętrzne panele wodne i nagrzewnice wodne, czyszczenie budynków – ale przede wszystkim na stosowaniu metod ograniczania negatywnego wpływu czynników żywieniowych jak i środowiskowych wpływających na wzrost współczynnika wykorzystania paszy.
Zrządzanie na fermie wodą jest zgodne z konkluzjami BAT – ang. Best Available Technology – czyli Najlepsze Dostępne Techniki, w ramach których poprzez łączenie różnych technik, można efektywnie ją wykorzystywać.

Bezpieczna gospodarka ściekami

Należy podkreślić, że fermy drobiu nie odprowadzają w sposób bezpośredni żadnych ścieków do wód czy gleby, ponieważ:

  • ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni ścieków lub odprowadzane do kanalizacji gminnej.
  • ścieki z powstające z mycia kurników zgodnie z ustawą Prawo wodne z 2017 roku traktowane są one jako wody zużyte, w szczególności na cele gospodarcze. Powstają po każdorazowym zakończeniu cyklu produkcyjnego, w wyniku mycia kurników. Czyszczenie budynków inwentarskich wykonywane jest z zastosowaniem wysokociśnieniowych myjek ciepłą wodą. Ponieważ skład chemiczny tych ścieków i ich właściwości są takie, jak rozcieńczonej gnojówki– wykorzystane są jako nawóz naturalny do bezpośredniego aplikowania do gruntu, zgodnie z planami nawożenia.
  • ścieki przemysłowe odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego i wywożone do oczyszczalni ścieków. Po zainstalowaniu odstojników i neutralizatora oczyszczone ścieki mogą być wykorzystywane do podlewania trawników na terenie fermy.
  • wody deszczowe i roztopowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych odprowadzone są na drodze spływu rozproszonego.

Powstające na fermie ścieki są pod stałą kontrolą ponieważ muszą być zgodne z konkluzjami BAT- Najlepsze Dostępne Techniki.

Ochrona wód i środowiska

Co więc robią właściciele kurników, by ograniczyć powstawanie ścieków? Zmniejszają zużycie wody, utrzymują oddzielanie te niezanieczyszczone wody opadowe od strumieni ścieków wymagających oczyszczenia. Natomiast żeby ograniczyć emisje do wody ze ścieków, stosują jedną z technik: odprowadzają ścieki do specjalnego pojemnika lub miejsca przechowywania gnojowicy, lub oczyszczają je i rozprowadzają wody ściekowe, np. przy wykorzystaniu systemu nawadniania. Nie są więc prawdziwe twierdzenia, że ścieki powstałe z hodowli zwierząt zatruwają zasoby wód gruntowych, czy środowisko naturalne. Wszystkie te aspekty są ściśle kontrolowane, a sama branża dba o jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów, ponieważ to wpływa również na jakość, wielkość i koszty hodowli.

Artykuł powstał na podstawie ekspertyzy „Fermy drobiu a efekt środowiskowy” autorstwa Elżbiety Sowul-Skrzyńskiej z Zakładu Systemów i Środowiska Produkcji
Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego

facebook dobry drob twitter dobry drob linkedin dobry drob